buddhist Tour Packages

Buddhist Circuit Tours

Delhi - Bodh Gaya - Dungeshwari Caves - Kesariya - Vaishali - Rajgir- Nalanda - Kushinagar - Sarnath - Varanasi

View Details
Kerala Backwaters Buddhist Pilgrimage Tours

Delhi - Agra - Lucknow - Varanasi - Bodhgaya - Rajgir - Nalanda - Vaishali - Kushinagar - Lumbini - Kapil Vastu - Sravasti - Delhi

View Details
Buddhist Monasteries Tour

Mumbai - Aurangabad - Ellora - Ajanta - Bhusaval - Bhopal - Sanchi - Agra - Patna - Rajgir - Bodhgaya - Varanasi - Kushinagar - Lumbini - Sravasti - Lucknow - Delhi

View Details

Bodh Gaya Tours

Delhi - Lucknow - Sravasti - Balrampur - Lumbini - Kushinagar - Vaishali - Patna - Nalanda - Rajgir - Bodhgaya - Varanasi - Agra - Sanchi - Ajanta & Ellora - Delhi

View Details
Footsteps of Buddha

Mumbai - Aurangabad- Jalgaon - BhopalBhopal - Agra - Varanasi - Bodhgaya - Patna - Kushinagar - Lumbini - Kathmandu

View Details
Four Sacred Buddhist Tour with Ajanta

MUMBAI-AURANGABAD-ELLORA-AJANTA-BHUSAVAL-BHOPALSANCHI-BHOPAL-AGRA AGRA-DELHI-PATNA-RAJGIR-BODHGAYA-KUSHINAGAR-LUMBINI-SRAVASTI-LUCKNOW-DELHI-

View Details